THE FAIR WAY

Betingelser

Betaling
Bigini fremsender en faktura inden messen.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er ex. moms.

Levering
Bigini leverer varen til den pågældende messe, således at varen står på standen inden messestart.

Reklamationsret
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Bigini Reklame ApS
Blommevej 22
8930 Randers NØ

Hvis der ikke rettes henvendelse inden messens start frafalder retten til reklamation.

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet.

Meddelelsen skal gives pr. mail på bigini@bigini.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Med venlig hilsen
BIGINI REKLAME ApS
CVR: 29634580
Selandersvej 98, 8920 Randers NV
Telefon: 28 40 31 17
Email: bigini@bigini.dk


Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Samhandel sker i henhold til Købelovens regler med de undtagelser, der følger af nedennævnte.


Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud
Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbudets dato.

Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.
Der tillægges 2,5 % af samlet fakturasum dækkende miljø- og emballageomkostninger (ej ved lagerhotel).
Yderligere arbejder, der ikke følger af tilbud, herunder ændring af projekt, tegning til messecentre, ingeniør- og statiske beregninger eller anden form for dokumentation faktureres efter medgået tid.
Udarbejdelse af oplæg/projekt samt tilretning, bestillinger og arbejdstegninger m.v. udføres efter opgave, og afregnes efter anvendt timeforbrug, med mindre andet fremgår af aftale.

Betaling
Betaling skal ske i henhold til tilbud/ordrebekræftelse. Såfremt betaling ikke er angivet, betales 1/2 af ordrebeløbet 1 måneder før levering, , medens restbeløb betales efter arbejdets udførelse. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med officiel fastsatte gebyr og lignende.
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Sælger forbeholder sig retten til at fakturere det fulde beløb, i tilfælde af arrangementet eller messen bliver
aflyst eller køber trækker sig fra det pågældende arrangement, mindre end 14 dage før messestart, uanset årsagen hertil, herunder force majeure, krig, strejke, sygdom, epidemier, privat eller offentligt påbud eller forbud.

Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jfr. Pkt. 14.

Levering / risikoovergang
Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
Risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang overgår til køber i overensstemmelse hermed.
Sælger er kun ansvarlig for forsinkelse, der skyldes grov uagtsomhed fra sælgers side.
Sælger skal ved forsinkelse uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.
Udgifter til told, spedition, af- og pålæsning, transport, opbevaring af tomgods, elforsyning, vandtilslutning, ekstra åbningstid i centret før og efter arrangement m.v. betales af køber. Såfremt sælger afholder udgiften, godtgøres denne af køber.

Forsikring
Med mindre andet er aftalt, påhviler det køber selv at tegne nødvendige forsikringer på egne produkter såvel det som vedrører transport til og fra messer.

Produktinformation
Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke hverken helt eller delvis, videregives eller anvendes uden sælgers skriftlige tilladelse eller i øvrigt misbruges. Ved en hver ikke godkendt anvendelse forfalder en bod på 25% af tilbuddets pris.

Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse at forandre og forbedre produkterne.

Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, senest 8 dage efter leveringsdatoen, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
Såfremt det solgte ikke er fremstillet af sælger, gælder der samme betingelser mellem sælger og køber, som mellem sælgers leverandør og sælger, således at sælger alene er ansvarlig overfor køber i det omfang, sælgers leverandør er ansvarlig overfor sælger. Disse betingelser skal sælger oplyse køber om senest ved aftalens indgåelse. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Produktansvar
Produktansvar for tingskade fraskrives.
Der fraskrives ethvert ansvar for indirekte tab, driftstab, avancetab m.v.
Produktansvar for personskade erstattes i henhold til gældende retsregler herom.

Returnering
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombygning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v. er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombygning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Lagerhotel
Kundemateriale på sælgers lager opbevares for kundens regning og risiko.
Benyttelse af lagerhotellet afregnes efter sælgers til enhver tid gældende takst.
Såfremt køber misligholder betingelserne for lagerhotel, kan sælger kræve materialet afhentet med 14 dages varsel, og såfremt afhentning ikke finder sted herefter frit disponere over materialet.
Sælger forbeholder sig tilbageholdelsesret og modregningsret i opbevaret materiale.

Værneting
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting i henhold til Retsplejelovens regler.